Niesłuszne zwolnienie z pracy – co dalej?

Pracownik wykonujący swoje obowiązki na podstawie bezterminowej umowy jest w stosunkowo korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a to z uwagi na fakt, że zatrudniający jest pozbawiony prawa do tego, aby pozbawić pracy pracownika bez wskazania powodu zwolnienia. Uzasadnienie powinno się zaprezentować czytelnie oraz logicznie. Jedynie w takim przypadku pracobiorca jest w stanie stwierdzić, czy zwolnienie wynika ze słusznych przesłanek.

Czy można uchronić się przed skutkami zwolnienia dyscyplinarnego?

Nie sposób zignorować fakt, iż przedsiębiorcy niekiedy postępują niezgodnie z prawem pracy, zwalniając pracobiorców nie uprzedzając ich i bez podawania usprawiedliwienia swojej decyzji. Taki krok to inaczej zwolnienie dyscyplinarne, które pracodawca może zastosować jedynie w szczególnych sytuacjach. Przykładowymi tego rodzaju warunkami są np. wielokrotne niestawiennictwo w pracy, dokonanie przestępstwa w czasie obowiązywania umowy o pracę bądź wynikające z winy pracownika pozbawienie uprawnień nieodzownych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Należy także dodać, że przerwanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, może być dokonane tylko w trakcie dwóch tygodni od dnia, w którym osoba uprawniona do wypowiedzenia uzyskała wiedzę o istotnych ewentualnościach usprawiedliwiających taką decyzję. W przypadku, gdy nie zaistniały przesłanki uzasadniające zwolnienie w trybie natychmiastowym, zatrudniający postąpił sprzecznie z obowiązującymi przepisami. W sytuacji, gdy zatrudniony sądzi, iż pracodawca dokonał zwolnienia niezgodnie z prawem, to kwestię taką trzeba wyjaśnić w ciągu trzech tygodni liczonych od momentu przedstawienia wypowiedzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy zatrudniający mógł bez naruszenia obowiązujących przepisów dokonać nagłego zwolnienia, to najlepszym pomysłem będzie skorzystanie z usług adwokata. W większości dużych miast, np. w Bełchatowie, łatwo jest odnaleźć prawnika specjalizującego się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Możemy po prostu wyszukać w Google: adwokat prawo pracy, a odszukamy kogoś, kto będzie odpowiadał naszym indywidualnym potrzebom. Prawnik udzieli pomocy przede wszystkim w kwestiach: uzyskania wynagrodzenia krzywd wynikających z tytułu nielegalnego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, ponownego zatrudnienia związanego z przywróceniem do pracy, korekty świadectwa pracy, opóźnień w wypłacie wynagrodzeń jak również wielu innych kwestiach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Adwokat również reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym.